Podmínky ochrany osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

V následujícím oznámení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti.

1.       Společnost

Správcem Vašich osobních údajů je společnost nanoSPACE s.r.o., IČO: 291 61 215, se sídlem Rohova 98, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27909 (dále jen „Společnost“), která se zabývá zejména výrobou a prodejem výrobků založených na využití nanotechnologií.

Společnost může při zpracování osobních údajů vystupovat v pozici správce či zpracovatele osobních údajů.

2.       Typ a původ údajů, které Společnost zpracovává

Zákazníky Společnosti jsou fyzické i právnické osoby, které mají zájem o koupi výrobků z nabídky Společnosti.

Osobní údaje subjektů údajů zpracováváme zejména za účelem splnění smluvních a zákonných povinností vyplývajících z naší činnosti tak, abychom mohli zákazníkům dodat naše výrobky. V případě, že Společnost provádí zpracování osobních údajů jako zpracovatel, určuje účel a prostředky zpracování příslušný správce. Pod pojmem zpracování se rozumí, že osobní údaje získáváme, ukládáme, mažeme a v některých případech předáváme dále.

Osobní údaje, které zpracováváme, dostáváme přímo od našich zákazníků v průběhu uzavírání kupní smlouvy nebo případně v rámci sledování jejich aktivity na našich webových stránkách. Částečně můžeme zpracovávat také osobní údaje, které jsme získali v souladu s aktuálně platnými zákony o ochraně osobních údajů jinými způsoby z veřejně přístupných zdrojů, např. obchodního rejstříku či z jiných registrů.

3.       Účely zpracování ze strany Společnosti, jakožto správce osobních údajů a právní tituly zpracování

Pokud vystupujeme v pozici správce osobních údajů, zpracováváme je vždy jen k povoleným účelům a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

3.1.  Zpracování osobních údajů ke splnění našich smluvních závazků

Osobní údaje zpracováváme pro plnění našich smluvních závazků vůči našim zákazníkům v souvislosti s koupí zboží v internetovém obchodě nebo k provádění takzvaných předsmluvních opatření, která následují po konkrétních požadavcích ze strany zákazníka.

V případě nákupu zboží na webové stránce www.nanospace.cz je Společnost rovněž v pozici prodávajícího předmětného zboží. S ohledem na tuto skutečnost Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a adresa pro doručení zboží.

Zpracování těchto osobních údajů zákazníků je prováděno za účelem realizace kupní smlouvy mezi Společností a zákazníkem, dodání objednaného zboží a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnosti.

Pokud bude u Společnosti uplatněna reklamace výrobku, bude Společnost zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace.

Společnost zpracovává výše uvedené osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje uložené v zákaznickém účtu na webové stránce jsou uchovány do okamžiku smazání zákaznického účtu ze strany subjektu údajů nebo ze strany Společnosti. Některé osobní údaje (např. osobní údaje na faktuře vystavené Společností) jsou uchovány po dobu zákonem předepsaných archivačních lhůt.

Zpracování osobních údajů podle tohoto článku provádí Společnost sama nebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne Společnost osobní údaje zákazníka také příslušnému přepravci.

3.2.  Zpracování osobních údajů pro zachování našich oprávněných zájmů (se zohledněním Vašich zájmů)

Osobní údaje zpracováváme také tehdy, pokud je to nutné pro zachování oprávněných zájmů Společnosti, jakožto správce osobních údajů. K tomu konkrétně patří např.:

  • péče o zákazníky a vyřizování reklamací (v souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Společnost osobní údaje také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace);
  • opatření pro zlepšení našich služeb a k posílení našich vztahů se zákazníky, např. průzkumy mínění zákazníků, zlepšování a vývoj obsahu webových stránek, měření návštěvnosti webových stránek atd.;
  • ochrana práv Společnosti pro případ soudního sporu týkajícího se poskytnutých služeb;
  • zajištění bezpečnosti našeho systému a webových stránek.

Za těmito účely zpracováváme v zásadě veškeré osobní údaje, které o Vás máme k dispozici, a to např. kontaktní údaje, údaje získané prostřednictvím souborů cookies, bezpečnostní logy Vaší aktivity na našich webových stránkách atd.

3.3.  Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme v jednotlivých případech i tehdy, když jste nám k tomu udělili příslušný souhlas. Souhlas, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat. Upozorňujeme Vás však, že zpracování údajů uskutečněné před tímto odvoláním souhlasu je i nadále přípustné.
Pokud má návštěvník webové stránky Společnosti zájem o zasílání newsletteru a jiných reklamních sdělení, poskytne za tímto účelem Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě bude Společnost za těmito účely zpracovávat poskytnuté osobní údaje návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy.

Pokud návštěvník webové stránky poskytne rovněž své identifikační údaje, zpracovává Společnost za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které Společnost zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.


Osobní údaje návštěvníka budou pro účely zasílání newsletteru zpracovávány v případě, že návštěvník webové stránky vyplní v příslušném formuláři své osobní údaje a následně potvrdí svou objednávku newsletteru.


Bez udělení souhlasu může Společnost zasílat newsletter pouze svým stávajícím či bývalým zákazníkům, a to na základě oprávněného zájmu Společnosti. Tato obchodní sdělení se budou vždy týkat obdobné nabídky zboží či služeb, které jste si již od Společnosti objednali.
Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Společnost sama anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele. Roli zpracovatele osobních údajů v této souvislosti zpravidla plní společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 02762943, se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4.
Odmítnout zasílání lze kliknutím na odkaz „Odhlásit newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

3.4.  Zpracování osobních údajů ke splnění našich zákonných povinností

Některé osobní údaje musíme zpracovávat, abychom splnili zákonné povinnosti Společnosti. Tyto povinnosti mohou vyplývat z platných právních předpisů České republiky a také z evropských právních předpisů. Konkrétně z toho mohou pro Společnost vyplývat také povinnosti uchovávání, ukládání, hlášení a shromažďování informací, které zpravidla slouží ke kontrolním účelům dotyčných příslušných úřadů a orgánů.

3.5.  Informace o změně účelu

Pokud bychom někdy Vaše osobní údaje zpracovávali k jinému účelu než k tomu, pro který jsme je původně shromažďovali, budeme Vás o tomto novém účelu informovat v souladu s právními předpisy. 

4.       Účely zpracovávání ze strany Společnosti, jakožto zpracovatele osobních údajů

V případě, že Společnost při zpracování Vašich osobních údajů vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, stanoví účel a také prostředky takového zpracování vždy příslušný správce osobních údajů. I v takovém případě však naše Společnost dodržuje veškeré právní předpisy týkající se zpracování Vašich osobních údajů a poskytuje jim vysokou míru zabezpečení. 

5.       Příjemci Vašich údajů

Osobní údaje mohou být v některých případech zpřístupněny třetím osobám jako zpracovatelům, a to zejména jednotlivým externím dodavatelům naší Společnosti, provozovatelům technologií využívaných ze strany Společnosti, případně v nezbytně nutném rozsahu právním, či daňovým poradcům Společnosti.

Kromě toho můžeme ostatním příjemcům předávat osobní údaje, pokud jsme k tomu povinni zákonem. Ve všech ostatních případech předáme Vaše osobní údaje třetím stranám pouze tehdy, pokud nám k tomu udělíte příslušné svolení.

6.       Předání do třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Vaše údaje nepředáváme příjemcům v zemích bez přiměřené úrovně ochrany údajů (třetí země). 

7.       Lhůty pro uložení a uchovávání osobních údajů

Osobní údaje pro účely splnění smluvních povinností zpracováváme pouze po dobu, po kterou je to nutné pro splnění našich smluvních závazků. Jakmile už pro tento účel dané údaje nejsou nutné, zásadně se vymažou.

Pro splnění určitých zákonných nařízení či z důvodu ochrany zájmů Společnosti musíme určité údaje uchovávat i po ukončení smluvního vztahu.

Při posuzování doby uchování osobních údajů vycházíme ze lhůt stanovených příslušnými právními předpisy. Pokud není doba zpracování výslovně uvedena v tomto dokumentu či stanovena právním předpisem, stanovíme přiměřenost doby zpracování osobních údajů zejména s ohledem na délku promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, zda byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, zda existuje pravděpodobnost vznesení právních nároků proti Společnosti a s ohledem na předpokládané lhůty pro detekci útoků na naši síť či jiná narušení bezpečnosti, obvyklé postupy a doporučení dozorových orgánů a pravděpodobnost a význam hrozících rizik.

8.       Povinnost poskytování osobních údajů

Osobní údaje poskytujete Společnosti zásadně dobrovolně, ale poskytnutí některých údajů je povinné pro využití našich služeb a dodání zboží. V případě, že existuje zákonná povinnost poskytnout osobní údaje, vždy Vás o této skutečnosti informujeme.

9.       Automatické rozhodování a profilování

Při rozhodování, které pro Vás může mít právní důsledky nebo Vás jiným způsobem podstatně ovlivnit, nepoužíváme postupy automatického rozhodování či profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

10.    Ochrana soukromí dětí

Společnost se vědomě nepodílí na shromažďování informací od dětí dle definice platných právních předpisů. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že naše webové stránky či služby poskytované ze strany Společnosti využívá osoba mladší 16 let, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: info@nanospace.cz.

11.    Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Cookie soubory jsou malé datové soubory, krátké texty, které jsou umísťovány do webového prohlížeče návštěvníků webové stránky Společnosti. Tyto cookie soubory používá Společnost na svých webových stránkách za účelem zlepšení jejich fungování, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace svých marketingových aktivit.

Cookie soubory neslouží k osobní identifikaci návštěvníků webové stránky a ani ji neumožňují.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení cookies lišty pomocí tlačítka v levém dolním rohu webové stránky.

12.    Užívání sociálních pluginů

Webové stránky Společnosti dále obsahují sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

  • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
  • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA; a
  • plugin služby Twitter, který je spravován společností Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA.

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány námi a Společnost tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují ani za jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

13.    Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společnosti mají dotčené osoby podle GDPR, resp. v mezích stanovených zákonem, následující práva (i) právo na informace o prováděném zpracování, (ii) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (iii) právo na opravu či na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů, (vi) právo vznést námitku proti zpracování, a (vii) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě obdržení žádosti ve smyslu tohoto článku, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. Společnost není povinna žádosti vyhovět například v situaci, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech může Společnost požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo případně odmítnout žádosti vyhovět. V případě důvodných pochybností o totožnosti žadatele je Společnost oprávněna požádat jej o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Kromě toho máte právo kdykoli odvolat souhlas udělený ke zpracování Vašich osobních údajů. Takové odvolání nemá vliv na již provedené zpracování a nevztahuje se tedy na účinnost a zákonnost zpracování osobních údajů, provedených do okamžiku tohoto odvolání.

14.    Kontaktní údaje

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění svých práv uvedených v tomto prohlášení se mohou subjekty údajů obracet na Společnost prostřednictvím e-mailové adresy: info@nanospace.cz nebo na adrese Rohova 98, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice.

15. Informace o zpracování osobních údajů při provozu callcentra

 

Společnost nanoSPACE s.r.o., IČO: 29161215 se sídlem Rohova 98, Domažlice pořizuje záznamy telefonické komunikace mezi volajícím a callcentrem Správce. Pořízené telefonické záznamy mají povahu osobních údajů volajícího. Volající mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce na e-mailové adrese lukas@nanospace.cz.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu záznamu telefonické komunikace a informací poskytnutých volajícím v rámci telefonického hovoru. Správce pořizuje záznamy telefonické komunikace za účelem výkonu nebo obhajobu právních nároků Správce a zvyšování kvality služeb, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Záznam telefonické komunikace je Správcem uchováván po dobu ne delší než 6 měsíců. Poté je záznam hovoru automaticky smazán. Záznamy telefonické komunikace nejsou předávány žádným třetím osobám.

V souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů mají volající řadu práv, včetně práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR). Volající má dále právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

Pokud se volající domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost volajícího shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost volajícího podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů ze strany volajícího je zcela dobrovolné. Volající nemá žádnou zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout.