20% zľava na ortopedické vankúše do 3.6. 2024.

Podmienky ochrany osobných údajov

VYHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov, v platnom znení, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a súvisiacimi právnymi predpismi.

V nasledujúcom oznámení o ochrane osobných údajov by sme Vás chceli informovať o spracovaní Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti.

1.       Spoločnosť

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť nanoSPACE s.r.o., IČO: 291 61 215, so sídlom Rohova 98, Dolejšie Predmestie, 344 01 Domazlice, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 27 ktorá sa zaoberá najmä výrobou a predajom výrobkov založených na využití nanotechnológií.

Spoločnosť môže pri spracovaní osobných údajov vystupovať v pozícii správcu či spracovateľa osobných údajov.

2.      Typ a pôvod údajov, ktoré Spoločnosť spracováva

Zákazníkmi Spoločnosti sú fyzické aj právnické osoby, ktoré majú záujem o kúpu výrobkov z ponuky Spoločnosti.

Osobné údaje subjektov údajov spracovávame najmä za účelom splnenia zmluvných a zákonných povinností vyplývajúcich z našej činnosti tak, aby sme mohli zákazníkom dodať naše výrobky. V prípade, že Spoločnosť vykonáva spracovanie osobných údajov ako spracovateľ, určuje účel a prostriedky spracovania príslušný správca. Pod pojmom spracovanie sa rozumie, že osobné údaje získavame, ukladáme, mažeme av niektorých prípadoch odovzdávame ďalej.

Osobné údaje, ktoré spracovávame, dostávame priamo od našich zákazníkov v priebehu uzatvárania kúpnej zmluvy alebo prípadne v rámci sledovania ich aktivity na našich webových stránkach. Čiastočne môžeme spracovávať aj osobné údaje, ktoré sme získali v súlade s aktuálne platnými zákonmi o ochrane osobných údajov inými spôsobmi z verejne prístupných zdrojov, napr. obchodného registra či z iných registrov.

3.      Účely spracovania zo strany Spoločnosti, ako správca osobných údajov a právne tituly spracovania

Pokiaľ vystupujeme v pozícii správcu osobných údajov, spracovávame ich vždy len na povolené účely av súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi.

3.1. Spracovanie osobných údajov na splnenie našich zmluvných záväzkov

Osobné údaje spracovávame pre plnenie našich zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom v súvislosti s kúpou tovaru v internetovom obchode alebo na vykonávanie takzvaných predzmluvných opatrení, ktoré nasledujú po konkrétnych požiadavkách zo strany zákazníka.

V prípade nákupu tovaru na webovej stránke www.nanospace.cz je Spoločnosť taktiež v pozícii predávajúceho predmetného tovaru. S ohľadom na túto skutočnosť Spoločnosť spracováva osobné údaje zákazníkov v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón a adresa pre doručenie tovaru.

Spracovanie týchto osobných údajov zákazníkov je vykonávané za účelom realizácie kúpnej zmluvy medzi Spoločnosťou a zákazníkom, dodania objednaného tovaru a tiež za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov Spoločnosti.

Pokiaľ bude u Spoločnosti uplatnená reklamácia výrobku, bude Spoločnosť spracovávať osobné údaje tiež za účelom vybavenia takej reklamácie.

Spoločnosť spracováva vyššie uvedené osobné údaje zákazníkov po dobu nevyhnutne potrebnú. Osobné údaje uložené v zákazníckom účte na webovej stránke sú uchované do okamihu zmazania zákazníckeho účtu zo strany subjektu údajov alebo zo strany Spoločnosti. Niektoré osobné údaje (napr. osobné údaje na faktúre vystavené Spoločnosťou) sú uchované po dobu zákonom predpísaných archivačných lehôt.

Spracovanie osobných údajov podľa tohto článku vykonáva Spoločnosť sama alebo týmto poverí tretiu osobu ako spracovateľa. V prípade, kedy bude objednaný tovar na základe žiadosti zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, poskytne Spoločnosť osobné údaje zákazníka aj príslušnému prepravcovi.

3.2.  Spracovanie osobných údajov pre zachovanie našich oprávnených záujmov (so zohľadnením Vašich záujmov)

Osobné údaje spracovávame tiež vtedy, pokiaľ je to nutné pre zachovanie oprávnených záujmov Spoločnosti, ako správcu osobných údajov. K tomu konkrétne patrí napr.:

  • starostlivosť o zákazníkov a vybavovanie reklamácií (v súvislosti s vybavovaním reklamácií spracováva Spoločnosť osobné údaje aj za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov pre prípad možného vzniku sporu z reklamácie);
  • opatrenia na zlepšenie našich služieb a na posilnenie našich vzťahov so zákazníkmi, napr. prieskumy mienky zákazníkov, zlepšovanie a vývoj obsahu webových stránok, meranie návštevnosti webových stránok atď.;
  • ochrana práv Spoločnosti pre prípad súdneho sporu týkajúceho sa poskytnutých služieb;
  • zaistenie bezpečnosti nášho systému a webových stránok.

Za těmito účely zpracováváme v zásadě veškeré osobní údaje, které o Vás máme k dispozici, a to např. kontaktní údaje, údaje získané prostřednictvím souborů cookies, bezpečnostní logy Vaší aktivity na našich webových stránkách atd.

3.3.  Spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu

Vaše osobné údaje spracovávame v jednotlivých prípadoch aj vtedy, keď ste nám na to udelili príslušný súhlas. Súhlas, ktorý ste nám udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme Vás však, že spracovanie údajov uskutočnené pred týmto odvolaním súhlasu je aj naďalej prípustné.
Pokiaľ má návštevník webovej stránky Spoločnosti záujem o zasielanie newslettera a iných reklamných oznámení, poskytne za týmto účelom Spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov. V takom prípade bude Spoločnosť za týmito účelmi spracovávať poskytnuté osobné údaje návštevníka, a to vždy minimálne v rozsahu e-mailovej adresy.

Pokiaľ návštevník webovej stránky poskytne taktiež svoje identifikačné údaje, spracováva Spoločnosť za uvedenými účelmi aj tieto údaje. Obsah newslettera môže byť personalizovaný na základe poskytnutých údajov a ďalších údajov pre personalizáciu obsahu, ktoré Spoločnosť zistí zo správania návštevníka na webových stránkach, prípadne newsletteru.

 Osobné údaje návštevníka budú na účely zasielania newslettera spracovávané v prípade, že návštevník webovej stránky vyplní v príslušnom formulári svoje osobné údaje a následne potvrdí svoju objednávku newslettera.

Bez udelenia súhlasu môže Spoločnosť zasielať newsletter iba svojim súčasným či bývalým zákazníkom, a to na základe oprávneného záujmu Spoločnosti. Tieto obchodné oznámenia sa budú vždy týkať obdobnej ponuky tovaru či služieb, ktoré ste si už od Spoločnosti objednali.
Poskytnuté osobné údaje sú spracovávané do doby odvolania udeleného súhlasu. Spracovanie osobných údajov podľa tohto článku bude vykonávať Spoločnosť sama alebo týmto poverí tretiu osobu ako spracovateľa. Úlohu spracovateľa osobných údajov v tejto súvislosti spravidla plní spoločnosť ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 02762943, so sídlom Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4.
Odmietnuť zasielanie je možné kliknutím na odkaz „Odhlásiť newsletter“ v zaslanom newsletteri alebo reklamnom oznámení.

3.4.  Spracovanie osobných údajov na splnenie našich zákonných povinností

Niektoré osobné údaje musíme spracovávať, aby sme splnili zákonné povinnosti Spoločnosti. Tieto povinnosti môžu vyplývať z platných právnych predpisov Českej republiky a tiež z európskych právnych predpisov. Konkrétne z toho môžu pre Spoločnosť vyplývať aj povinnosti uchovávania, ukladania, hlásenia a zhromažďovania informácií, ktoré spravidla slúžia na kontrolné účely dotyčných príslušných úradov a orgánov.

3.5. Informácie o zmene účelu

Pokiaľ by sme niekedy Vaše osobné údaje spracovávali na iný účel než na to, na ktorý sme ich pôvodne zhromažďovali, budeme Vás o tomto novom účele informovať v súlade s právnymi predpismi.

4.      Účely spracovávania zo strany Spoločnosti, ako spracovateľa osobných údajov

V prípade, že Spoločnosť pri spracovaní Vašich osobných údajov vystupuje ako spracovateľ osobných údajov, stanoví účel a tiež prostriedky takého spracovania vždy príslušný správca osobných údajov. Aj v takom prípade však naša Spoločnosť dodržuje všetky právne predpisy týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov a poskytuje im vysokú mieru zabezpečenia.

5.      Príjemcovia Vašich údajov

Osobné údaje môžu byť v niektorých prípadoch sprístupnené tretím osobám ako spracovateľom, a to najmä jednotlivým externým dodávateľom našej Spoločnosti, prevádzkovateľom technológií využívaných zo strany Spoločnosti, prípadne v nevyhnutnom rozsahu právnym, či daňovým poradcom Spoločnosti.

Okrem toho môžeme ostatným príjemcom zasielať osobné údaje, ak sme na to povinní zákonom. Vo všetkých ostatných prípadoch odovzdáme Vaše osobné údaje tretím stranám iba vtedy, ak nám k tomu udelíte príslušné povolenie.

6.      Odovzdanie do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Vaše údaje nepredávame príjemcom v krajinách bez primeranej úrovne ochrany údajov (tretie krajiny).

7.      Lehoty na uloženie a uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje pre účely splnenia zmluvných povinností spracovávame iba po dobu, počas ktorej je to nutné pre splnenie našich zmluvných záväzkov. Akonáhle už na tento účel dané údaje nie sú nutné, zásadne sa vymažú.

Pre splnenie určitých zákonných nariadení či z dôvodu ochrany záujmov Spoločnosti musíme určité údaje uchovávať aj po ukončení zmluvného vzťahu.

Pri posudzovaní doby uchovania osobných údajov vychádzame z lehôt stanovených príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ nie je doba spracovania výslovne uvedená v tomto dokumente alebo stanovená právnym predpisom, stanovíme primeranosť doby spracovania osobných údajov najmä s ohľadom na dĺžku premlčacej doby s rezervou pre to, aby sme sa dozvedeli, či bola podaná žaloba alebo začaté iné konanie, či existuje pravdepodobnosť vznesenia právnych. nárokov proti Spoločnosti as ohľadom na predpokladané lehoty na detekciu útokov na našu sieť či iné narušenia bezpečnosti, obvyklé postupy a odporúčania dozorných orgánov a pravdepodobnosť a význam hroziacich rizík.

8.      Povinnosť poskytovania osobných údajov

Osobné údaje poskytujete Spoločnosti zásadne dobrovoľne, ale poskytnutie niektorých údajov je povinné pre využitie našich služieb a dodanie tovaru. V prípade, že existuje zákonná povinnosť poskytnúť osobné údaje, vždy Vás o tejto skutočnosti informujeme.

9.      Automatické rozhodovanie a profilovanie

Pri rozhodovaní, ktoré pre Vás môže mať právne dôsledky alebo Vás iným spôsobom podstatne ovplyvniť, nepoužívame postupy automatického rozhodovania či profilovania v zmysle čl. 22 GDPR.

10.   Ochrana súkromia detí

Spoločnosť sa vedome nepodieľa na zhromažďovaní informácií od detí podľa definície platných právnych predpisov. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje týkajúce sa dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, podnikneme kroky, aby sme tieto informácie čo najskôr zmazali. Pokiaľ máte informácie o tom, že naše webové stránky či služby poskytované zo strany Spoločnosti využíva osoba mladšia ako 16 rokov, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese: info@nanospace.cz.

11.    Použitie súborov cookie a analýza webových stránok

Cookie súbory sú malé dátové súbory, krátke texty, ktoré sú umiestňované do webového prehliadača návštevníkov webovej stránky Spoločnosti. Tieto cookie súbory používa Spoločnosť na svojich webových stránkach za účelom zlepšenia ich fungovania, vyhodnotenia ich návštevnosti a za účelom optimalizácie svojich marketingových aktivít.

Cookie súbory neslúžia na osobnú identifikáciu návštevníkov webovej stránky a ani ju neumožňujú.

V prípade, že návštevník webovej stránky nesúhlasí so zhromažďovaním cookie súborov, môže zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavenia svojho internetového prehliadača, a to pomocou funkcie „Možnosti“ či „Pomoc“.

12.    Užívanie sociálnych pluginov

Webové stránky Spoločnosti ďalej obsahujú sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Ide o:

  • plugin siete Facebook, ktorý je spravovaná spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
  • plugin služby Instagram, ktorý je spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA; a
  • plugin služby Twitter, ktorý je spravovaný spoločnosťou Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA.

Tieto sociálne pluginy nie sú spravované nami a Spoločnosť tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré odkazujú ani za ich funkčnosť či prípadné škody, ktoré by nimi mohli byť spôsobené.

13.    Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany Spoločnosti majú dotknuté osoby podľa GDPR, resp. v medziach stanovených zákonom, nasledujúce práva (i) právo na informácie o vykonávanom spracovaní, (ii) právo na prístup k spracovávaným osobným údajom, (iii) právo na opravu či na výmaz osobných údajov, (iv) právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov, (vi) právo vzniesť námietku proti spracovaniu, a (vii) právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

V prípade obdržania žiadosti v zmysle tohto článku, budeme informovať žiadateľa o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu av každom prípade do jedného mesiaca od obdržania žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby as ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť až o ďalšie dva mesiace. Spoločnosť nie je povinná žiadosti vyhovieť napríklad v situácii, keď je žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo prípadne odmietnuť žiadosti vyhovieť. V prípade dôvodných pochybností o totožnosti žiadateľa je Spoločnosť oprávnená požiadať ho o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jeho totožnosti.

Okrem toho máte právo kedykoľvek odvolať súhlas udelený na spracovanie Vašich osobných údajov. Také odvolanie nemá vplyv na už vykonané spracovanie a nevzťahuje sa teda na účinnosť a zákonnosť spracovania osobných údajov, vykonaných do okamihu tohto odvolania.

14.    Kontaktné údaje

So svojimi otázkami na spracovanie osobných údajov či v prípade uplatnenia svojich práv uvedených v tomto vyhlásení sa môžu subjekty údajov obracať na Spoločnosť prostredníctvom e-mailovej adresy: info@nanospace.cz alebo na adrese Rohova 98, Dolejšie Predmestie, 344 01 Domažlice.

15. Informácie o spracovaní osobných údajov pri prevádzke callcentra

Spoločnosť nanoSPACE s.r.o., IČO: 29161215 so sídlom Rohova 98, Domažlice vyhotovuje záznamy telefonickej komunikácie medzi volajúcim a callcentrom Správcu. Vyhotovené telefonické záznamy majú povahu osobných údajov volajúceho. Volajúci môžu v otázkach spracovania svojich osobných údajov kontaktovať Správcu na e-mailovej adrese lukas@nanospace.cz.

Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu záznamu telefonickej komunikácie a informácií poskytnutých volajúcim v rámci telefonického hovoru. Správca vyhotovuje záznamy telefonickej komunikácie za účelom výkonu alebo obhajoby právnych nárokov Správcu a zvyšovania kvality služieb, na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Záznam telefonickej komunikácie je Správcom uchovávaný po dobu nie dlhšiu ako 6 mesiacov. Potom je záznam hovoru automaticky zmazaný. Záznamy telefonickej komunikácie nie sú odovzdávané žiadnym tretím osobám.

V súvislosti so spracovaním ich osobných údajov majú volajúci rad práv, vrátane práva požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), ich opravu alebo výmaz (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), prípadne obmedzenia spracovanie (za podmienok čl. 18 GDPR). Volajúci má ďalej právo vzniesť námietku proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR) a právo na prenositeľnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR).

Pokiaľ sa volajúci domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Správcu so žiadosťou o zjednanie nápravy. Ak bude žiadosť volajúceho uznaná za oprávnenú, Správca bez meškania odstráni závadný stav. Tým nie je dotknutá možnosť volajúceho podať sťažnosť priamo na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov zo strany volajúceho je úplne dobrovoľné. Volajúci nemá žiadnu zákonom uloženú povinnosť osobné údaje poskytnúť.