20 % sleva na ortopedické polštáře do 3.6. 2024.

Obchodní podmínky

nanoSPACE s.r.o.

IČO: 291 61 215, DIČ: CZ29161215

Rohova 98, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27909

e-mail: info@nanoSPACE.cz

www.nanospace.cz

 

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy mezi společností nanoSPACE s.r.o., IČO: 291 61 215, se sídlem Rohova 98, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27909 (dále jen „Prodávající“) a Kupujícími týkající se prodeje Zboží, jak definováno níže.
 • Tyto VOP upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s obsahem Podmínek a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá. Ve všech případech, které neupravují VOP se smluvní vztah bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), jakož i předpisy souvisejícími.

II. Vymezení pojmů

Pro účely těchto VOP mají pojmy užívané s velkým počátečním písmenem následující význam:

 1. Internetový obchod – webový portál Prodávajícího umístěný na internetové adrese www.nanospace.cz prostřednictvím něhož je zprostředkováván nákup a prodej Zboží Prodávajícího; provozovatelem Internetového obchodu je Prodávající. Kupní smlouva a právní vztahy s ní související se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména pak ustanoveními § 2079 a násl.
 2. Kupní cena - peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za prodej a dodání Zboží. Kupní cena je stanovena je stanovena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to bez DPH. Dále mohou být ke Kupní ceně připočteny náklady na odeslání Zboží či poplatky spojené s vybraným způsobem platby. V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.
 3. Kupní smlouva - smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena přijetím objednávky Kupujícího Prodávajícím při prodeji Zboží v Internetovém obchodě Prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena, pokud Prodávající po obdržení objednávky Kupujícího tuto objednávku Kupujícímu potvrdí prostřednictvím potvrzujícího e-mailu. Samotná nečinnost Prodávajícího neznamená akceptaci objednávky. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých údajů předepsaných objednávkovým formulářem.
 4. Kupující - fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře Kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitelem nebo Podnikatelem.
 5. Místo dodání - místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje, které je specifikováno následujícími údaji: název obce, název ulice, číslo popisné nebo číslo orientační, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo.
 6. Podnikatel - ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele se, za podmínek stanovených občanským zákoníkem považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele. Pro účely těchto VOP se Podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.
 7. Předmět prodeje - Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Prodávajícího, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.
 8. Spotřebitel - člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání zakoupí Zboží či jinak jedná s Prodávajícím. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato Kupní smlouva i právní vztahy s ní související navíc ustanoveními § 1810 a násl. občanského zákoníku o závazcích ze smluv uzavřených se spotřebitelem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 9. Zboží - movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodě. Jednotlivé movité věci jsou v nabídce Internetového obchodu označeny vždy názvem a jsou vyobrazeny na fotografii. Tato fotografie je ilustrační. U každého Zboží je rovněž uvedena jeho bližší specifikace.

 

III.    Objednávka zboží a kupní smlouva

 1. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět prodeje a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.
 2. Nabídka Zboží a ceny uvedené v Internetovém obchodě, jakož i informace ústní, telefonické či informace získané prostřednictvím reklamních letáků, tisku, elektronické pošty nebo internetu, vztahující se ke Kupní ceně Zboží, mají pouze indikativní charakter a tyto informace nejsou považovány za návrh na uzavření smlouvy.
 3. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost celé nabídky Zboží. Informace o aktuální dostupnosti Zboží jsou uvedeny v Internetovém obchodě.
 4. V případě uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu se proces uzavírání Kupní smlouvy skládá z následujících fází:
 5. Kupující si ze Zboží nabízeného v Internetovém obchodě vybere Zboží, o jehož koupi má zájem. Výběr Zboží potvrdí kliknutím na odkaz „Do košíku“;
 6. Kliknutím na nabídku v hlavním menu označenou ikonou nákupního košíku se Kupujícímu zobrazí objednávkový formulář, do něhož je Kupující povinen vyplnit údaje za účelem uzavření Kupní smlouvy.
 7. Potvrzením vyplněného objednávkového formuláře dojde k vygenerování objednávky, jejíž součástí jsou i tyto VOP, s nimiž je Kupující povinen se seznámit. V případě, že Kupující souhlasí se všemi údaji v objednávce a se zněním těchto VOP, objednávku akceptuje kliknutím na nabídku „Odeslat objednávku“.
 8. Kupní smlouva je uzavřena, pokud Prodávající po obdržení objednávky Kupujícího tuto objednávku Kupujícímu potvrdí prostřednictvím potvrzujícího e-mailu. Samotná nečinnost Prodávajícího neznamená akceptaci objednávky. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 9. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých údajů předepsaných objednávkovým formulářem.
 10. Prodávající má právo až do okamžiku odeslání Předmětu prodeje Kupujícímu od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Prodávajícího spočívající v oznámení Kupujícímu, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
 11. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti Zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané Zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude Kupující informován telefonicky anebo prostřednictvím e-mailu.
 12. Prodávající je oprávněn dle vlastního uvážení požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 13. V případě zrušení objednávky či odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího z jakéhokoli důvodu odešle Prodávající případnou platbu zpět Kupujícímu.
 14. Kupní cena Předmětu prodeje je konečná včetně DPH a zahrnuje veškeré případné související poplatky, kromě případných bankovních poplatků souvisejících se způsobem platby zvoleným Kupujícím. V případě volby způsobu doručení Předmětu prodeje prostřednictvím poštovních či kurýrních služeb, je Kupující povinen uhradit také poštovné a balné dle stanovené sazby. O výši poštovného a balného je Kupující informován před potvrzením objednávky a tato částka je připočtena ke Kupní ceně.
 15. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je, dle svého uvážení, oprávněn stanovit minimální množství Zboží, které musí Kupující odebrat. Tato informace bude vždy uvedena v Internetovém obchodě u nabídky příslušného Zboží

 

IV. Dodací podmínky

 1. Místem dodání Předmětu prodeje je adresa uvedená Kupujícím v objednávce nebo registračním formuláři. Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku předání Předmětu prodeje třetí osobě zajišťující jeho doručení Kupujícímu.
 2. Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto VOP jinak. Pokud Kupující objednaný a řádně dodaný Předmět prodeje nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání Předmětu prodeje.
 3. Pro případ, že Kupující zvolí doručení Zboží prostřednictvím služby Zásilkovna, bere odesláním Objednávky na vědomí, že doručení zboží se vedle těchto VOP řídí také podmínkami společnosti Zásilkovna s.r.o., IČO: 284 08 306, se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, a výdejního místa vybraného Kupujícím.
 4. Dodací doba je sjednána vždy jednotlivě v případě každé Kupní smlouvy a může se lišit mimo jiné podle způsobu dopravy Zboží zvoleného Kupujícím.
 5. Pokud Prodávající není schopen z jakéhokoli důvodu (zejména v případě, kdy objednané Zboží není skladem) dodržet termín doručení Předmětu prodeje, uvědomí o této skutečnosti Kupujícího bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem a případně určí náhradní termín doručení Předmětu prodeje. Prodávající si vyhrazuje právo dřívějších dodávek, než uvedených v Kupní smlouvě nebo ve VOP.
 6. Prodávající je povinen dodat objednaný Předmět prodeje řádně a bez vad.
 7. Za řádně plněnou dodávku je považováno i částečné plnění Prodávajícího. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění Prodávajícího, neodporuje-li to povaze závazku nebo účelu Kupní smlouvy, pokud tento účel musel být Prodávajícímu zřejmý a bude-li Prodávajícím upozorněn nejpozději údaji v dodacím listu. Prodávající nahradí Kupujícímu případné zvýšené náklady způsobené částečným plněním.
 8. Pokud Kupující přebírá Předmět prodeje od třetí osoby provádějící jeho přepravu do Místa dodání, je povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, není Kupující povinen zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a zavazuje se Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. V takovém případě také Kupující sepíše s dopravcem či příslušným výdejním místem protokol o poškození zásilky.
 9. Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím či úplným zaplacením Kupní ceny, a to okamžikem té události, která nastane později.

 

V. Kupní cena Zboží

 1. Kupní cena Zboží uvedená v Internetovém obchodě je nezávazná a závazná Kupní cena Předmětu prodeje je sjednána až při uzavření příslušné Kupní smlouvy. Ke Kupní ceně je připočtena zákonná DPH.
 2. Kupní cena Zboží nezahrnuje cenu za dopravu a balení Zboží ani případné pojištění.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceníku Zboží.
 4. K elektrickým a elektronickým produktům může být připočítán ekologický poplatek dle novely zákona č. 185/2001 sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění, popř. poplatek vyplývající ze zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

VI. Platební podmínky

 1. Kupující je povinen uhradit Předmět prodeje výhradně způsobem uvedeným v Internetovém obchodě. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu s vyúčtováním sjednané Kupní ceny. Faktura bude vystavena po uhrazení Kupní ceny a zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího společně s doručením zásilky. Faktura bude rovněž vložena do uživatelského účtu Kupujícího, byl-li zřízen. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky na účet Prodávajícího, příp. dnem, kdy byla platba uhrazena v hotovosti. 
 2. Jednotlivé způsoby platby mohou být zpoplatněny, přičemž o výši poplatku je Kupující informován vždy před potvrzením příslušné objednávky.
 3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nesmí Kupující postoupit žádné pohledávky za Prodávajícím třetí osobě.
 4. Kupující souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě. Prodávající zasílá faktury na e-mailovou adresu, kterou Kupující sdělil Prodávajícímu při odeslání objednávky.

VII.   Vzájemná práva a povinnosti

 1. Prodávající je oprávněn dle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu odmítnout objednávku Kupujícího, a to zejména, nikoli však výlučně, v případě, že Kupující opakovaně řádně neplní své závazky vyplývající z těchto VOP.
 2. Prodávající neodpovídá za případné neplnění nebo prodlení s plněním jeho povinností, je‑li toto neplnění nebo prodlení způsobeno vyšší mocí. Vyšší moc označuje každou událost mimo faktický vliv Prodávajícího, kterou vzhledem k jejímu charakteru nebylo možné předvídat nebo které nebylo možné předejít, i kdyby ji bylo možné předvídat, a to zejména, nikoli však výlučně, epidemii, stávku, výluku nebo jiný pracovněprávní spor (do něhož jsou zapojeni vlastní zaměstnanci nebo zaměstnanci třetí strany), závadu na zdrojích energie nebo přenosové síti, mimořádnou událost, válku, terorismus, povstání, výbuch, požár, záplavu nebo podobnou přírodní pohromu, jakož i důsledek jakýchkoli jiných příčin, na které nemá Prodávající vliv. Takové okolnosti nebudou připsány k tíži Prodávajícího ani tehdy, kdy už se v prodlení nachází. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u dodavatelů Prodávajícího nebo jejich subdodavatelů.
 3. Kupující je zejména povinen objednaný Předmět prodeje převzít a zaplatit řádně a včas Kupní cenu.
 4. Kupující je dále povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje o své osobě a dodací adrese, na kterou má být objednaný Předmět prodeje dodán.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

VIII. Reklamace

 1. Odpovědnost Prodávajícího za vadná plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
 2. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VOP.
 3. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat. Má-li Kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něj nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění. Předá-li Prodávající dopravci věc pro přepravu ke Kupujícímu, přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním prvnímu dopravci pro přepravu do Místa dodání. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 4. V případě uznané reklamace nahradí Prodávající Kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

 IX. Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Prodávající může od Kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem a těmito VOP. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem.
 2. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být písemné s uvedením důvodu odstoupení a doručeno druhé smluvní straně.

X. Odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem:

 1. Kupující, který je Spotřebitelem má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží bez udání důvodu.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Kupující je oprávněn použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností Kupujícího.
 3. Prodávající v textové podobě potvrdí Kupujícímu přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy zašle nebo předá Kupující Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní Kupující odešle Zboží Prodávajícímu. Všechny peněžní prostředky za Zboží, které Prodávající od Kupujícího obdržel, (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného Kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím), budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce (není-li smluvními stranami dohodnuto jinak), a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, nikoliv však dříve než Kupující Zboží Prodávajícímu předá nebo prokáže, že jej Prodávajícímu odeslal.
 4. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.
 6. Prodávající má nárok snížit hodnotu Zboží v případě, že Kupující se Zbožím nakládal způsobem, který neodpovídá možnostem vyzkoušení Zboží za běžných podmínek podobných podmínkám v kamenných obchodech.
 7. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.
 8. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud jsou Předmětem prodeje hygienické či ochranné prostředky, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případě, že nedošlo k otevření či jakémukoli porušení obalu, ve kterém bylo Zboží dodáno. Pokud tato podmínka není splněna, není Spotřebitel z hygienických důvodů oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1837 písm. g) občanského zákoníku.
 9. Kupující současně bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze dále odstoupit ani od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, které podléhá rychlé zkáze a/nebo Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

 

XI. Registrace Kupujícího a ochrana osobních údajů

 1. Prodávající může jako podmínku využití služeb Internetového obchodu stanovit předchozí registraci Kupujícího na této webové stránce. Za účelem registrace vyplní Kupující v registračním formuláři pravdivé, správné a úplné údaje o své osobě. Pokud to Internetový obchod umožňuje, může Kupující provádět objednávání a rezervaci Zboží též bez registrace přímo z webových stránek Internetového obchodu.
 2. Současně s potvrzením registrace Kupující vysloví souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení ze strany Prodávajícího. Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde.

 

XII.   Uživatelský účet

 1. V rámci registrace na webové stránce Internetového obchodu je každému Kupujícímu zřízen samostatný uživatelský účet. K přístupu do svého uživatelského účtu Kupující použije přístupové údaje, které si sám zvolí. Přístupové údaje může Kupující kdykoli změnit po přihlášení do svého uživatelského účtu.
 2. Identifikační údaje Kupujícího uvedené v jeho uživatelském účtu se považují za údaje zadané při jakékoli objednávce, kterou Kupující učiní po přihlášení se do svého uživatelského účtu. 
 3. Kupující nesmí poskytovat přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu třetím osobám a je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Kupující v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití svých přístupových údajů nebo svého uživatelského účtu a za jakoukoli škodu tím způsobenou.
 4. V případě ztráty, odcizení nebo jiného zneužití přístupových údajů k uživatelskému účtu je Kupující povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu. Prodávající v přiměřené lhůtě poskytne Kupujícímu nové přístupové údaje.

 

XIII. Užívání webových stránek Prodávajícího

 1. Prodávající má právo změnit své webové stránky a Internetový obchod, jejich technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní. Prodávající má dále právo omezit nebo přerušit funkčnost Internetového obchodu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodu jejich údržby, opravy či z jakéhokoli jiného důvodu.
 2. Prodávající je povinen dodržovat při užívání webových stránek Prodávajícího právní řád České republiky a odpovídá za jakoukoli škodu, která v důsledku užívání těchto webových stránek vznikne Prodávajícímu či třetím osobám z důvodů na straně Kupujícímu.
 3. V případě, že Kupující jakkoli poruší tyto VOP a/nebo platné právní předpisy, má Prodávající právo zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to i bez předchozího oznámení.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že z těchto VOP, Kupní smlouvy či popřípadě z platných právních předpisů, vyplývá povinnost či potřeba jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též e-mailem, který nemusí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit.
 2. Současně s uzavřením Kupní smlouvy Kupující vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany Prodávajícího. Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde. 
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, náklady na internetové připojení si Kupující hradí sám.
 4. Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele se nevztahují na Kupující, kteří využívají služeb Internetového obchodu jako Podnikatelé. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na jeho objednávku neaplikují platné právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele.
 5. Případné spory mezi Kupujícími, kteří jsou Spotřebiteli, a Prodávajícím lze řešit mimosoudní cestou. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporu naleznete zde. Kupující - Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Před kontaktováním České obchodní inspekce anebo využitím platformy Evropské komise za účelem mimosoudního řešení sporů doporučujeme Kupujícím nejprve kontaktovat Prodávajícího na e-mailové adrese info@nanoSPACE.cz za účelem smírného řešení sporu. V případě, že spor nebude vyřešen smírně či mimosoudní cestou, bude předložen k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit Kupní cenu Zboží, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
 7. Smluvní vztahy vyplývající z těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli jednostranně změnit či aktualizovat s tím, že aktuální znění VOP Prodávající bez zbytečného odkladu uveřejní na webové stránce Internetového obchodu. V případě jakýchkoli změn Internetového obchodu Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu, která Kupujícímu vznikne v důsledku toho, že se Kupující neseznámil se změnami proto, že Internetový obchod pravidelně nevyužívá.
 9. V případě, že by se některé ustanovení těchto VOP z jakýchkoli důvodů ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto VOP.
 10. Kupující mohou Prodávajícího kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů: nanoSPACE s.r.o., IČ: 291 61 215, se sídlem Rohova 98, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice, tel: +420 377 311 311, e-mail: info@nanoSPACE.cz.
 11. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 4.10.2020.

 

nanoSPACE s.r.o.

IČO: 291 61 215, DIČ: CZ29161215

Rohova 98, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27909

e-mail: info@nanoSPACE.cz

www.nanospace.cz

 

 

 

Reklamační řád

 

 I. Úvod

Tímto reklamačním řádem se stanoví postup při uplatnění, posouzení a vyřízení práv z vadného plnění (dále „Reklamace“) u Zboží dodaného Kupujícímu ze strany Prodávajícího. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží se řídí tímto reklamačním řádem, všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174. 

 

II. Právo na reklamaci vadného Zboží

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Předmět prodeje při převzetí nemá vady a že v době, kdy Předmět prodeje Kupujícípřevzal:
 2. má Předmět prodeje vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy uveřejněné Prodávajícím;
 3. se Předmět prodeje hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 4. Předmět prodeje odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 5. je Předmět prodeje v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 6. Předmět prodeje vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 7. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že Předmět prodeje byl vadný již při převzetí.
 8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, to se však netýká:
 9. Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla ujednána nižší Kupní cena;
 10. na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 11. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím; a/nebo
 12. vyplývá-li to z povahy Zboží.
 13. Podmínkou pro uplatnění reklamace je, aby byla uplatněna včas. Neoznámí-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání věci.
 14. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy, nebo pokud při převzetí věci věděl, že Předmět prodeje má vadu anebo pokud vadu věci způsobil sám Kupující.
 15. Vyskytne-li se u Předmětu prodeje při dodání či v průběhu záruční doby vada, má Kupující právo uplatnit práva z vadného plnění (vadu či vady reklamovat). Za vadu nelze považovat změnu Zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, údržby, zásahu vyšší moci nebo neoprávněného zásahu či nevhodné manipulace navzdory návodu či poučení poskytnutého Kupujícímu nejpozději při dodávce Zboží.
 16. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované Zboží kompletní (pokud není nekompletnost či jiné množstevní vady předmětem reklamace).

 

III. Průběh reklamačního řízení

 1. Reklamaci uplatňuje Kupující elektronicky prostřednictvím formuláře uvedeného v záhlaví Internetového obchodu (reklamační zápis), případně zprávou na e-mail (info@nanospace.cz) nebo dopisem na adresu sídla. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:
 2. číslo objednávky;
 3. e-mailovou adresu Kupujícího;
 4. popis vad (vady) a množství (počet kusů) vadných věcí;
 5. volbu práva z titulu vadného plnění (způsob vyřízení reklamace). Kupující je oprávněn požadovat vyřízení jedné reklamace různými alternativními (podpůrnými) způsoby;
 6. případně další vhodné důkazní prostředky, které umožní ověřit oprávněnost reklamace (foto apod.).
 7. V případě, že nebude reklamační zápis obsahovat výše uvedené informace, prodlouží se lhůta pro vyřízení reklamace o dobu do doručení jejich dodatečného doplnění Prodávajícímu. Kupující je povinen předložit Zboží Prodávajícímu či jím pověřené osobě k prověření reklamovaných
 8. Prodávající je povinen neprodleně reklamaci posoudit a rozhodnout o jejím uznání či odmítnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) dnů od obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Jestliže dodavatel reklamaci odmítne, je povinen uvést relevantní důvody odmítnutí. V případě, kdy rozhodnutí o vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení Prodávajícího nebo třetí osoby, prodlužuje se doba pro vyřízení reklamace na třicet (30) dnů ode dne uplatnění reklamace.
 9. V případě uznání reklamace je Prodávající povinen ji bezodkladně vyřídit způsobem stanoveným občanským zákoníkem a tímto reklamačním řádem. Vrací-li se reklamované Zboží zpět Prodávajícímu či zasílá-li se jemu či servisní firmě k opravě, hradí náklady přepravy Prodávající; Kupující je povinen vadné Zboží zkompletovat (pokud nekompletnost nebyla předmětem reklamace), a vadu či vady viditelně označit, je-li to možné a Zboží zabalit či jinak zabezpečit proti ztrátě a poškození během přepravy.

 IV. Posouzení vad Zboží

 1. Vadné plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy (tzv. „odstranitelné vady“):
 2. Jde-li o vadné plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy, může Kupující podle své volby:
 • požadovat bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava, výměna vadné součásti za bezvadnou), odstraněním (odstranitelných) právních vad; nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.
 1. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 2. Vadné plnění, které je podstatným porušením smlouvy (tzv. „neodstranitelné vady“):
 3. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit řádně nebo ji lze odstranit jen s neúměrnými náklady, nebo jejímž odstraněním by utrpěl vzhled, kvalita nebo funkce Zboží. Neodstranitelnou vadou je vždy dodání Zboží vyrobeného z jiného než výslovně dohodnutého či jinak závazně stanoveného materiálu nebo jiným než závazně stanoveným technologickým postupem apod.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; nebo
 • na odstranění vady opravou věci; nebo
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 3. Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
 5. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 6. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 7. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 8. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 9. Pokud jsou Předmětem prodeje hygienické či ochranné prostředky, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případě, že nedošlo k otevření či jakémukoli porušení obalu, ve kterém bylo Zboží dodáno. Pokud tato podmínka není splněna, není Spotřebitel z hygienických důvodů oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1837 písm. g) občanského zákoníku.
 10. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze dále odstoupit ani od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, které podléhá rychlé zkáze a/nebo Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

 V. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající není v prodlení v případě, že neučiní příslušný úkon směřující k vyřízení reklamace v kterékoli zde stanovené lhůtě z důvodů neposkytnutí součinnosti Kupujícím; příslušná lhůta se prodlužuje o dobu trvání překážky spočívající v neposkytnutí součinnosti Kupujícím.
 2. Kupujícímu náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění, avšak pouze v případě, že toto právo uplatní do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 3. Pojmy uvozené v tomto reklamačním řádu velkými písmeny mají stejný význam, který jim přisuzují všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího.