Obchodné podmienky

nanoSPACE s.r.o.

IČO: 291 61 215, DIČ: CZ29161215

Rohova 98, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 27909

e-mail: info@nanoSPACE.cz

www.nanospace.cz

 

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou nanoSPACE s.r.o., IČO: 291 61 215, so sídlom Rohova 98, Dolejšie Predmestie, 344 01 Domažlice, zapísanú v obchodnom registri vedenom Krajským súdom, vložka 27909 (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcimi týkajúce sa predaja Tovaru, ako je definované nižšie.
 • Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho z Kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kupujúci prehlasuje, že sa pred uzavretím kúpnej zmluvy oboznámil s obsahom Podmienok a že s nimi súhlasí a bez výhrad ich prijíma. Vo všetkých prípadoch, ktoré neupravujú VOP sa zmluvný vzťah bude riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), ako aj súvisiacimi predpismi.

II. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto VOP majú pojmy používané s veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:

 

III.    Objednávka zboží a kupní smlouva

 1. Internetový obchod – webový portál Predávajúceho umiestnený na internetovej adrese www.nanospace.cz, prostredníctvom ktorého je sprostredkovaný nákup a predaj Tovaru Predávajúceho; prevádzkovateľom Internetového obchodu je Predávajúci. Kúpna zmluva a právne vzťahy s ňou súvisiace sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, najmä ustanoveniami § 2079 a nasl.
 2. Kúpna cena - peňažná čiastka vyjadrená v slovenských korunách, ktorá je úplatou za predaj a dodanie Tovaru. Kúpna cena je stanovená je stanovená v ponuke Internetového obchodu pri Tovare, a to bez DPH. Ďalej môžu byť ku Kúpnej cene pripočítané náklady na odoslanie Tovaru či poplatky spojené s vybraným spôsobom platby. V Kúpnej zmluve sa Kupujúci zaväzuje Predávajúcemu túto Kúpnu cenu zaplatiť.
 3. Kúpna zmluva - zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie Tovaru za Kúpnu cenu. Kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim je uzatvorená prijatím objednávky Kupujúceho Predávajúcim pri predaji Tovaru v Internetovom obchode Predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá, pokiaľ Predávajúci po obdržaní objednávky Kupujúceho túto objednávku Kupujúcemu potvrdí prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu. Samotná nečinnosť Predávajúceho neznamená akceptáciu objednávky. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých údajov predpísaných objednávkovým formulárom.
 4. Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá s Predávajúcim uzavrie Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodávka Tovaru. Kupujúci môže byť Spotrebiteľom alebo Podnikateľom.
 5. Miesto dodania - miesto, ktoré Kupujúci označí pri uzatváraní Kúpnej zmluvy ako miesto, kam má byť Predávajúcim odoslaný
 6. Predmet predaja, ktoré je špecifikované nasledujúcimi údajmi: názov obce, názov ulice, číslo popisné alebo číslo orientačné, pokiaľ sú pridelené, smerovacie číslo.
 7. Podnikateľ - ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za Podnikateľa sa, za podmienok stanovených Občianskym zákonníkom považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet Podnikateľa. Na účely týchto VOP sa Podnikateľom rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 8. Predmet predaja - Tovar vybraný Kupujúcim z ponuky Predávajúceho, ktorý Kupujúci kupuje na základe Kúpnej zmluvy.
  Spotrebiteľ - človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania zakúpi Tovar či inak jedná s Predávajúcim. V prípade, že je Kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, riadi sa táto Kúpna zmluva aj právne vzťahy s ňou súvisiace navyše ustanoveniami § 1810 a nasl. Občianskeho zákonníka o záväzkoch zo zmlúv uzavretých so spotrebiteľom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 9. Tovar - hnuteľná vec, ktorá je ponúkaná na kúpu v Internetovom obchode. Jednotlivé hnuteľné veci sú v ponuke Internetového obchodu označené vždy názvom a sú vyobrazené na fotografii. Táto fotografia je ilustračná. U každého Tovaru je tiež uvedená jeho bližšia špecifikácia.

 

IV. Dodacie podmienky

 1. Na základe Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje odovzdať Kupujúcemu Predmet predaja a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a Kupujúci sa zaväzuje Predmet predaja prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu.
 2. Ponuka Tovaru a ceny uvedené v Internetovom obchode, ako aj informácie ústne, telefonické či informácie získané prostredníctvom reklamných letákov, tlače, elektronickej pošty alebo internetu, vzťahujúce sa ku Kúpnej cene Tovaru, majú iba indikatívny charakter a tieto informácie nie sú považované za návrh na uzavretie zmluvy .
 3. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť celej ponuky Tovaru. Informácie o aktuálnej dostupnosti Tovaru sú uvedené v Internetovom obchode.
 4. V prípade uzavretia Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu sa proces uzatvárania Kúpnej zmluvy skladá z nasledujúcich fáz:
 5. Kupujúci si z Tovaru ponúkaného v Internetovom obchode vyberie Tovar, o ktorého kúpu má záujem. Výber Tovaru potvrdí kliknutím na odkaz „Do košíka“;
 6. Kliknutím na ponuku v hlavnom menu označenú ikonou nákupného košíka sa Kupujúcemu zobrazí objednávkový formulár, do ktorého je Kupujúci povinný vyplniť údaje za účelom uzavretia kúpnej zmluvy.
 7. Potvrdením vyplneného objednávkového formulára dôjde k vygenerovaniu objednávky, ktorej súčasťou sú aj tieto VOP, s ktorými je Kupujúci povinný sa zoznámiť. V prípade, že Kupujúci súhlasí so všetkými údajmi v objednávke a so znením týchto VOP, objednávku akceptuje kliknutím na ponuku „Odoslať objednávku“.
 8. Kúpna zmluva je uzavretá, pokiaľ Predávajúci po obdržaní objednávky Kupujúceho túto objednávku Kupujúcemu potvrdí prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu. Samotná nečinnosť Predávajúceho neznamená akceptáciu objednávky. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 9. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých údajov predpísaných objednávkovým formulárom.
 10. Predávajúci má právo až do okamihu odoslania Predmetu predaja Kupujúcemu od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Predávajúceho spočívajúce v oznámení Kupujúcemu, že ním objednaný Tovar nemôže dodať.
 11. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, pokiaľ z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru (faktická nemožnosť plnenia) nie je možné objednaný Tovar kupujúcemu dodať. O zrušení objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 12. Predávajúci je oprávnený podľa vlastného uváženia požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​alebo telefonicky).
 13. V prípade zrušenia objednávky či odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho z akéhokoľvek dôvodu odošle Predávajúci prípadnú platbu späť Kupujúcemu.
 14. Kúpna cena Predmetu predaja je konečná vrátane DPH a zahŕňa všetky prípadné súvisiace poplatky, okrem prípadných bankových poplatkov súvisiacich so spôsobom platby zvoleným Kupujúcim. V prípade voľby spôsobu doručenia Predmetu predaja prostredníctvom poštových či kuriérskych služieb, je Kupujúci povinný uhradiť aj poštovné a balné podľa stanovenej sadzby. O výške poštovného a balného je Kupujúci informovaný pred potvrdením objednávky a táto čiastka je pripočítaná ku Kúpnej cene.
 15. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je, podľa svojho uváženia, oprávnený stanoviť minimálne množstvo Tovaru, ktoré musí Kupujúci odobrať. Táto informácia bude vždy uvedená v Internetovom obchode pri ponuke príslušného Tovaru

 

V. Kúpna cena Tovar

 1. Kúpna cena Tovar uvedený v Internetovom obchode je nezáväzný a záväzný Kúpna cena Predmetu predaja je dohodnutá až pri uzatvorení príslušnej Kúpnej zmluvy. Ku kúpnej cene je pripočítaná zákonná DPH.
 2. Kúpna cena Tovaru nezahŕňa cenu za dopravu a balenie Tovaru ani prípadné poistenie.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cenníka Tovaru.
 4. K elektrickým a elektronickým produktom môže byť pripočítaný ekologický poplatok podľa novely zákona č. 185/2001 zb. o odpadoch a zmene niektorých ďalších zákonov, v platnom znení, popr. poplatok vyplývajúci zo zákona 121/2000 Zb. o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov v platnom znení.

 

VI. Platobné podmienky

 1. Kupující je povinen uhradit Předmět prodeje výhradně způsobem uvedeným v Internetovém obchodě. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu s vyúčtováním sjednané Kupní ceny. Faktura bude vystavena po uhrazení Kupní ceny a zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího společně s doručením zásilky. Faktura bude rovněž vložena do uživatelského účtu Kupujícího, byl-li zřízen. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky na účet Prodávajícího, příp. dnem, kdy byla platba uhrazena v hotovosti. 
 2. Jednotlivé způsoby platby mohou být zpoplatněny, přičemž o výši poplatku je Kupující informován vždy před potvrzením příslušné objednávky.
 3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nesmí Kupující postoupit žádné pohledávky za Prodávajícím třetí osobě.
 4. Kupující souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě. Prodávající zasílá faktury na e-mailovou adresu, kterou Kupující sdělil Prodávajícímu při odeslání objednávky.

VII.  Vzájomné práva a povinnosti

 1. Predávajúci je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu odmietnuť objednávku Kupujúceho, a to najmä, nie však výlučne, v prípade, že Kupujúci opakovane riadne neplní svoje záväzky vyplývajúce z týchto VOP.
 2. Predávajúci nezodpovedá za prípadné neplnenie alebo omeškanie s plnením jeho povinností, ak je toto neplnenie alebo omeškanie spôsobené vyššou mocou. Vyššia moc označuje každú udalosť mimo faktického vplyvu Predávajúceho, ktorú vzhľadom na jej charakter nebolo možné predvídať alebo ktorej nebolo možné predísť, aj keby ju bolo možné predvídať, a to najmä, nie však výlučne, epidémiu, štrajk, výluku alebo iný pracovnoprávny spor (do ktorého sú zapojení vlastní zamestnanci alebo zamestnanci tretej strany), závadu na zdrojoch energie alebo prenosovej sieti, mimoriadnu udalosť, vojnu, terorizmus, povstanie, výbuch, požiar, záplavu alebo podobnú prírodnú pohromu, ako aj dôsledok akýchkoľvek iných príčin, na ktoré nemá Predávajúci vplyv . Také okolnosti nebudú pripísané na ťarchu Predávajúceho ani vtedy, keď už sa v omeškaní nachádza. Tieto okolnosti sú dôvodom na odklad plnenia zmluvných povinností na strane Predávajúceho po dobu av rozsahu účinnosti týchto okolností. To isté platí, aj keď uvedené okolnosti nastali u dodávateľov Predávajúceho alebo ich subdodávateľov.
 3. Kupujúci je povinný objednaný Predmet predaja prevziať a zaplatiť riadne a včas kúpnu cenu.
 4. Kupujúci je ďalej povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje o svojej osobe a dodacej adrese, na ktorú má byť objednaný Predmet predaja dodaný.
 5. Podľa zákona o evidencii tržieb je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

 

VIII. Reklamácia

 1. Zodpovednosť Predávajúceho za chybné plnenie sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka.
 2. Reklamácia sa riadi reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.
 3. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím Tovaru. Ten istý následok má, ak Kupujúci neprevezme vec, hoci mu s ňou Predávajúci umožnil nakladať. Ak má Kupujúci prevziať vec od tretej osoby, prechádza na neho nebezpečenstvo škody okamihom, kedy mohol s vecou nakladať, nie však skôr ako v dobe určenej ako čas plnenia. Ak predávajúci odovzdá dopravcovi vec na prepravu ku Kupujúcemu, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu do Miesta dodania. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť Kúpnu cenu, ibaže Predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.
 4. V prípade uznanej reklamácie nahradí Predávajúci Kupujúcemu iba hodnotu riadne reklamovaného tovaru.

 IX. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom a týmito VOP. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy iba v prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom.
 2. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť písomné s uvedením dôvodu odstúpenia a doručené druhej zmluvnej strane.

X. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Spotrebiteľom:

 1. Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Internetového obchodu do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru bez udania dôvodu.
 2. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí Kupujúci o svojom odstúpení od Kúpnej zmluvy informovať Predávajúceho formou jednostranného právneho jednania. Kupujúci je oprávnený použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinnosťou Kupujúceho.
 3. Predávajúci v textovej podobe potvrdí Kupujúcemu prijatie právneho konania predstavujúceho odstúpenie, a to bez zbytočného odkladu. V prípade odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy zašle alebo odovzdá Kupujúci Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, Tovar, ktorý od neho obdržal; táto lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ v Kupujúci odošle Tovar Predávajúcemu. Všetky peňažné prostriedky za Tovar, ktorý Predávajúci od Kupujúceho obdržal, (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spôsobu dodania zvoleného Kupujúcim, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný Predávajúcim), budú vrátené prostredníctvom rovnakého platobného prostriedku, ktorý
 4. Kupujúci použil na vykonanie počiatočnej transakcie (ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak), a to do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, nie však skôr ako Kupujúci Tovar Predávajúcemu odovzdá alebo preukáže, že ho Predávajúcemu odoslal.
 5. Kupujúci znáša priame náklady spojené s vrátením Tovaru, a to aj v tom prípade, keď Tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 6. Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto Tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.
  Nárok na úhradu škody vzniknutej na Tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie Kúpnej ceny.
 7. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pokiaľ sú Predmetom predaja hygienické či ochranné prostriedky, je Kupujúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť iba v prípade, že nedošlo k otvoreniu či akémukoľvek porušeniu obalu, v ktorom bol Tovar dodaný. Pokiaľ táto podmienka nie je splnená, nie je Spotrebiteľ z hygienických dôvodov oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s ustanovením § 1837 písm. g) občianskeho zákonníka.
 8. Kupujúci súčasne berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno ďalej odstúpiť ani od Kúpnej zmluvy o dodávke Tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, ktorý podlieha rýchlej skaze a/alebo Tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný. s iným tovarom.

 

XI. Registrácia Kupujúceho a ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci môže ako podmienku využitia služieb Internetového obchodu stanoviť predchádzajúcu registráciu Kupujúceho na tejto webovej stránke. Za účelom registrácie vyplní Kupujúci v registračnom formulári pravdivé, správne a úplné údaje o svojej osobe. Pokiaľ to Internetový obchod umožňuje, môže Kupujúci vykonávať objednávanie a rezerváciu Tovaru tiež bez registrácie priamo z webových stránok Internetového obchodu.
  Súčasne s potvrdením registrácie Kupujúci vysloví súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení zo strany Predávajúceho. Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov sú k dispozícii tu.

 

XII.  Užívateľský účet

 1. V rámci registrácie na webovej stránke Internetového obchodu je každému Kupujúcemu zriadený samostatný užívateľský účet. Na prístup do svojho užívateľského účtu Kupujúci použije prístupové údaje, ktoré si sám zvolí. Prístupové údaje môže Kupujúci kedykoľvek zmeniť po prihlásení do svojho užívateľského účtu.
 2. Identifikačné údaje Kupujúceho uvedené v jeho užívateľskom účte sa považujú za údaje zadané pri akejkoľvek objednávke, ktorú Kupujúci urobí po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu.
 3. Kupujúci nesmie poskytovať prístupové údaje k svojmu užívateľskému účtu tretím osobám a je povinný urobiť všetky primerané opatrenia na ich utajenie. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené použitie svojich prístupových údajov alebo svojho užívateľského účtu a za akúkoľvek škodu tým spôsobenú.
 4. V prípade straty, odcudzenia alebo iného zneužitia prístupových údajov k užívateľskému účtu je Kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne Predávajúcemu. Predávajúci v primeranej lehote poskytne Kupujúcemu nové prístupové údaje.

 

XIII. Užívanie webových stránok Predávajúceho

 1. Predávajúci má právo zmeniť svoje webové stránky a Internetový obchod, ich technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie. Predávajúci má ďalej právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Internetového obchodu či prístup k nemu na dobu nevyhnutne potrebnú z dôvodu ich údržby, opravy či z akéhokoľvek iného dôvodu.
 2. Predávajúci je povinný dodržiavať pri užívaní webových stránok Predávajúceho právny poriadok Slovenskej republiky a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá v dôsledku užívania týchto webových stránok vznikne Predávajúcemu alebo tretím osobám z dôvodov na strane Kupujúcemu.
 3. V prípade, že Kupujúci akokoľvek poruší tieto VOP a/alebo platné právne predpisy, má Predávajúci právo zrušiť užívateľský účet Kupujúceho, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia.

 

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že z týchto VOP, Kúpnej zmluvy či prípadne z platných právnych predpisov vyplýva povinnosť či potreba jednej zmluvnej strany oznámiť alebo oznámiť určitú skutočnosť druhej zmluvnej strane, potom je toto oznámenie či oznámenie možné vykonať aj e-mailom, ktorý nemusí byť podpísaný uznávaným elektronickým podpisom alebo elektronickou známkou. Také oznámenie alebo oznámenie sa považuje za doručené v okamihu, keď dôjde do sféry adresáta a adresát má objektívne možnosť sa s oznámením alebo oznámením zoznámiť.
 2. Súčasne s uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov zo strany Predávajúceho. Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov sú k dispozícii tu.
 3. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy, najmä, nie však výlučne, náklady na internetové pripojenie si Kupujúci hradí sám.
 4. Ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa sa nevzťahujú na Kupujúcich, ktorí využívajú služby Internetového obchodu ako Podnikatelia. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, má sa za to, že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a berie na vedomie, že sa na jeho objednávku neaplikujú platné právne predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa.
 5. Prípadné spory medzi Kupujúcimi, ktorí sú Spotrebiteľmi, a Predávajúcim je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takom prípade môže Kupujúci kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporu nájdete tu. Kupujúci - Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pred kontaktovaním Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo využitím platformy Európskej komisie za účelom mimosúdneho riešenia sporov odporúčame Kupujúcim najprv kontaktovať Predávajúceho na e-mailovej adrese info@nanoSPACE.cz za účelom zmierneho riešenia sporu. V prípade, že spor nebude vyriešený zmierom alebo mimosúdnou cestou, bude predložený na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Kúpnu cenu Tovaru, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
 7. Zmluvné vzťahy vyplývajúce z týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä občianskym zákonníkom.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť či aktualizovať s tým, že aktuálne znenie VOP Predávajúci bez zbytočného odkladu uverejní na webovej stránke Internetového obchodu. V prípade akýchkoľvek zmien Internetového obchodu Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu, ktorá Kupujúcemu vznikne v dôsledku toho, že sa Kupujúci nezoznámil so zmenami preto, že Internetový obchod pravidelne nevyužíva.
 9. V prípade, že by sa niektoré ustanovenie týchto VOP z akýchkoľvek dôvodov ukázalo ako neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí týchto VOP.
 10. Kupujúci môžu Predávajúceho kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov: nanoSPACE s.r.o., IČO: 291 61 215, so sídlom Rohova 98, Dolejšie Predmestie, 344 01 Domažlice, tel: +420 377 311 311, e-mail:  info@nanoSPACE.cz
 11. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 4.10.2020.

 

nanoSPACE s.r.o.

IČO: 291 61 215, DIČ: CZ29161215

Rohova 98, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 27909

e-mail: info@nanoSPACE.cz

www.nanospace.cz

 

 

 

Reklamačný poriadok

 

 I. Úvod

Týmto reklamačným poriadkom sa stanoví postup pri uplatnení, posúdení a vybavení práv z chybného plnenia (ďalej „Reklamácia“) pri Tovare dodanom Kupujúcemu zo strany Predávajúceho. Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru sa riadi týmto reklamačným poriadkom, všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho a príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.

 

II. Právo na reklamáciu chybného Tovaru

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Predmet predaja pri prevzatí nemá vady a že v čase, keď Predmet predaja Kupujúci prevzal:
 2. má Predmet predaja vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu Tovaru a na základe reklamy uverejnenej Predávajúcim;
 3. sa Predmet predaja hodí na účel, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa;
 4. Predmet predaja zodpovedá kvalite alebo vykonaním dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
 5. je Predmet predaja v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a
 6. Predmet predaja vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 7. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že Predmet predaja bol chybný už pri prevzatí.
 8. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia, to sa však netýka:
 9. Tovar predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia Kúpna cena;
 10. na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;
 11. pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim; a/alebo
 12. ak to vyplýva z povahy Tovaru.
 13. Podmienkou na uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená včas. Ak neoznámi Kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od Kúpnej Ak neoznámi Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke zistiť, nebude mu právo z chybného plnenia priznané. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju
 14. Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch (2) rokov po odovzdaní veci.
  Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak sa jedná o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí Kúpnej zmluvy, alebo pokiaľ pri prevzatí veci vedel, že Predmet predaja má vadu alebo pokiaľ vadu veci spôsobil sám Kupujúci.
 15. Ak sa vyskytne u Predmetu predaja pri dodaní alebo v priebehu záručnej doby vada, má Kupujúci právo uplatniť práva z chybného plnenia (vadu či vady reklamovať). Za vadu nemožno považovať zmenu Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho bežného opotrebenia, nesprávneho používania, údržby, zásahu vyššej moci alebo neoprávneného zásahu či nevhodnej manipulácie napriek návodu či poučeniu poskytnutého Kupujúcemu najneskôr pri dodávke Tovaru.
 16. Reklamačné konanie je možné začať, ak je reklamovaný Tovar kompletný (pokiaľ nie je nekompletnosť či iné množstevné vady predmetom reklamácie).

 

III. Priebeh reklamačného konania

 1. III. Priebeh reklamačného konania

  1. Reklamáciu uplatňuje Kupujúci elektronicky prostredníctvom formulára uvedeného v záhlaví Internetového obchodu (reklamačný zápis). Reklamácia musí obsahovať tieto náležitosti:
  2. číslo objednávky;
  3. e-mailovú adresu Kupujúceho;
  4. popis chýb (vady) a množstvo (počet kusov) chybných vecí;
  5. voľbu práva z titulu chybného plnenia (spôsob vybavenia reklamácie). Kupujúci je oprávnený požadovať vybavenie jednej reklamácie rôznymi alternatívnymi (podpornými) spôsobmi;
  6. prípadne ďalšie vhodné dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť reklamácie (foto a pod.).
  7. V prípade, že nebude reklamačný zápis obsahovať vyššie uvedené informácie, predĺži sa lehota na vybavenie reklamácie o dobu do doručenia ich dodatočného doplnenia Predávajúcemu. Kupujúci je povinný predložiť Tovar Predávajúcemu či ním poverenej osobe na preverenie reklamovaných
  8. Predávajúci je povinný bezodkladne reklamáciu posúdiť a rozhodnúť o jej uznaní či odmietnutí bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich (5) dní od obdržania reklamácie, ak nebude dohodnuté inak. Ak dodávateľ reklamáciu odmietne, je povinný uviesť relevantné dôvody odmietnutia. V prípade, keď rozhodnutie o vybavení reklamácie vyžaduje odborné posúdenie Predávajúceho alebo tretej osoby, predlžuje sa doba pre vybavenie reklamácie na tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  9. V prípade uznania reklamácie je Predávajúci povinný ju bezodkladne vybaviť spôsobom stanoveným Občianskym zákonníkom a týmto reklamačným poriadkom. Ak sa vracia reklamovaný Tovar späť Predávajúcemu alebo ak sa zasiela jemu či servisnej firme k oprave, hradí náklady prepravy Predávajúci; Kupujúci je povinný vadný Tovar skompletizovať (pokiaľ nekompletnosť nebola predmetom reklamácie), a vadu či vady viditeľne označiť, ak je to možné a Tovar zabaliť či inak zabezpečiť proti strate a poškodeniu počas prepravy.

 IV. Posúdenie vád Tovar

 1. Chybné plnenie, ktoré je nepodstatným porušením zmluvy (tzv. „odstrániteľné vady“):
 2. Ak ide o chybné plnenie, ktoré je nepodstatným porušením zmluvy, môže Kupujúci podľa svojej voľby:
 • požadovať bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady (oprava, výmena vadnej súčasti za bezchybnú), odstránením (odstrániteľných) právnych vád; alebo
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 1. Kým Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie Kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak neodstráni Predávajúci vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.
 2. Chybné plnenie, ktoré je podstatným porušením zmluvy (tzv. „neodstrániteľné vady“):
 3. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť riadne alebo ju možno odstrániť len s neúmernými nákladmi, alebo ktorej odstránením by utrpel vzhľad, kvalita alebo funkcia Tovaru. Neodstrániteľnou chybou je vždy dodanie Tovaru vyrobeného z iného než výslovne dohodnutého či inak záväzne stanoveného materiálu alebo iným ako záväzne stanoveným technologickým postupom a pod.
 4. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:
 • na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci; alebo
 • na odstránenie vady opravou veci; alebo
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni Predávajúci vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak nezvolí Kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.
 2. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
 3. Do odstránenia vady nemusí Kupujúci platiť časť kúpnej ceny odhadom primerane zodpovedajúcou jeho právu na zľavu. Pri dodaní novej veci vráti Kupujúci Predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí:
 5. ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 6. ak použil Kupujúci vec ešte pred objavením vady;
 7. ak nespôsobil Kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím; alebo
 8. ak predal Kupujúci vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti Kupujúci Predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.
 9. Pokiaľ sú Predmetom predaja hygienické či ochranné prostriedky, je Kupujúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť iba v prípade, že nedošlo k otvoreniu či akémukoľvek porušeniu obalu, v ktorom bol Tovar dodaný. Pokiaľ táto podmienka nie je splnená, nie je Spotrebiteľ z hygienických dôvodov oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s ustanovením § 1837 písm. g) občianskeho zákonníka.
 10. Podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno ďalej odstúpiť ani od Kúpnej zmluvy o dodávke Tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, ktoré podlieha rýchlej skaze a/alebo Tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.

 V. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci nie je v omeškaní v prípade, že neurobí príslušný úkon smerujúci k vybaveniu reklamácie v ktorejkoľvek tu stanovenej lehote z dôvodu neposkytnutia súčinnosti Kupujúcim; príslušná lehota sa predlžuje o dobu trvania prekážky spočívajúcu v neposkytnutí súčinnosti Kupujúcim.
 2. Kupujúcemu patrí náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení práva z chybného plnenia, avšak iba v prípade, že toto právo uplatní do jedného (1) mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť vadu.
  Pojmy uvedené v tomto reklamačnom poriadku veľkými písmenami majú rovnaký význam, ktorý im prisudzujú všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho.